About

EN

Narrative, Culture, and Cognition is a venue for thinking critically about narrative as a nexus between mind and culture. We are interested in the study of complex narrative and aesthetic forms that circulate in modern culture, within the shared or competing realities of belief, perception, and cognition, and in various contexts and frames of human behavior.

Questions we address include: Which specific narrative forms and aesthetic strategies emerge in response to environmental or societal change? How do narratives capture and contain complex ideas or painful experiences? Do narratives help us to develop creative ways of coping with uncertainty? How do they scaffold or enhance our thinking and emotion? The study of narrative contributes to the elucidation of thorny ethical and epistemological issues-such as the nature of selfhood, the ethics of representation, theory of action-and to a better understanding of human behavior in general.

The group organizes and hosts various events, including seminars, workshops, guest talks, presentations, reading sessions, and public lectures. It builds connections to the international research communities in Europe, North-America, and other parts of the world.

EE

Narratiiv, Kultuur ja Kognitsioon on kohtumispaik, kus mõeldakse kriitiliselt narratiivist kui kultuuri ja kognitsiooni vahelisest keskmest. Uurime kaasaegses kultuuriruumis, jagatud või konkureerivates uskumus-, taju- ja tunnetusreaalsustes ning inimkäitumise erinevates kontekstides ringlevaid keerukaid narratiive ja esteetilisi vorme.

Otsime vastuseid küsimustele: Millised narratiivsed vormid ja esteetilised strateegiad avalduvad vastusena keskkondlikele ja ühiskondlikele muutustele? Mil moel narratiivid tabavad ning annavad edasi keerukaid ideid või valusaid kogemusi? Kas narratiivid aitavad meil arendada loomingulisi viise ebakindlusega toimetulekuks? Mil moel narratiivid tõhustavad või toetavad mõtlemist ja emotsioone? Narratiiviuuringud panustavad oluliste eetiliste ja epistemoloogiliste probleemide, nagu isesuse olemus, representatsioonieetika,  tegevuse teooriad, lahendamisse ning inimkäitumise paremasse mõistmisse.

Uurimisrühm korraldab ja võõrustab mitmesuguseid sündmusi, sealhulgas seminare, töötube, (külalis)ettekandeid, lugemissessioone ja avalikke loenguid. Narratiiv, Kultuur ja Kognitsioon arendab sidemeid rahvusvaheliste teaduskogukondadega Euroopas, Põhja-Ameerikas ja mujal maailmas.